Metody na wypłacenie pieniędzy i podatki

Dodane komentarze (19)

  1. Bartosz Szaleniec
   Bartosz Szaleniec

   Wspólnik … zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych, postaci wykonywania na rzecz spółki czynności … w zakresie … w zamian za wynagrodzenie w wysokości …… zł brutto miesięcznie.

   1. Marcin Ryś

    Witam, no dobrze ale to nie wszystki czynnosci sa brane pod uwage czesc z nich bedzie jako umowa zlecenie odbierana przez US. Potrzeba jakis konkrdtnych przykladow co moze byc takim wynagrodzeniem a co nie.
    Pozdrawiam

     1. Bartosz Szaleniec
      Bartosz Szaleniec

      Przykładowe czynności i treść uchwały – art. 176 KSH: https://docs.google.com/document/d/1wnylV6TmoSaZUC51PoYOn6zJOR89JFDq/edit?usp=sharing&ouid=102596940826424508292&rtpof=true&sd=true.

      Zwracamy uwagę, że sa to jedynie przykładowo wylistowane czynności. Stanowisko ZUS, wyrażane w interpretacjach jest obecnie w tej sprawie mniej więcej takie: „kwestionujemy wszystko na rympał i co nam Pan zrobi”. Czekamy na pierwsze wyroki sądowe, które mam nadzieję że będą owe bezprawne interpretacje uchylać.

    1. Bartosz Szaleniec
     Bartosz Szaleniec

     Tutaj wzór: https://docs.google.com/document/d/1wnylV6TmoSaZUC51PoYOn6zJOR89JFDq/edit?usp=sharing&ouid=102596940826424508292&rtpof=true&sd=true.

     Zwracamy uwagę, że sa to jedynie przykładowo wylistowane czynności. Stanowisko ZUS, wyrażane w interpretacjach jest obecnie w tej sprawie mniej więcej takie: „kwestionujemy wszystko na rympał i co nam Pan zrobi”. Czekamy na pierwsze wyroki sądowe, które mam nadzieję że będą owe bezprawne interpretacje uchylać.

  1. Bartosz Szaleniec
   Bartosz Szaleniec

   Przepisy nie regulują precyzyjnie sposobu kalkulacji wynagrodzenia w takiej sytuacji. Art. 176 KSH będący podstawą tego rodzaju wypłat stanowi jedynie, że „jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń.”

   Różnie można w tym przypadku rozumieć konieczność oznaczenia w umowie spółki zakresu tych świadczeń (czy zakres merytoryczny, czy także czasowy).

   Praktyka jest w tym zakresie różna, najczęściej spotyka się jednak oznaczenie średniomiesięczne – w którym wskazane jest wynagrodzenie ryczałtowe za dany okres rozliczeniowy, ale dopuszcza się różnice co do nakładu pracy w poszczególnych miesiącach.

  1. Bartosz Szaleniec
   Bartosz Szaleniec

   Owszem, można wypłacać zaliczkę na dywidendę, o ile jednak spełnione są wszystkie wymogi z art. 194 i 195 kodeksu spółek handlowych, tj:

   • gdy umowa spółki na to pozwala,
   • spółka posiada środki wystarczające na wypłatę,
   • zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk

   Z uwagi na powyższe wymogi uznaje się, że w pierwszym roku funkcjonowania spółka nie może wypłacić zaliczki na dywidendę. Zwrócę jednocześnie uwagę, że zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne (Art. 195 § 1 KSH).

 1. Avatar

  Czy najem ruchomości np samochodu lub maszyn może być rozliczany na podstawie stawki dziennej? Załóżmy, że spółka wykorzystuje mój komputer z majątku prywatnego przez 15 z 30 dni w miesiącu. Można rozliczać to proporcjonalnie zależnie od wykorzystania sprzętu?

  1. Bartosz Szaleniec

   Nie widzę przeciwwskazań, aby w dowolny racjonalny sposób ukształtować warunki umowy najmu co do kwestii okresu wynajmu oraz sposobu kalkulacji czynszu. Podany przykład jest w mojej ocenie jak najbardziej akceptowalny. Najistotniejsze z tej perspektywy jest natomiast ustalenie możliwie rynkowej wartości tej stawki.

  1. Bartosz Szaleniec
   Bartosz Szaleniec

   Ja rekomenduję klientom stopę bazową z tzw. obwieszczenia MF tzw.„safe harbour” (Rodzaj bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych na rok 2024 (podatki.gov.pl)). Na rok 2024 wynosi ona WIBOR3M + marża w wysokości między 2,2% a 3,1 % rocznie.

 2. Avatar

  W jaki optymalny sposób mogę udostępnić swojej spółce (S24) witrynę internetową, która powstała poza działalnością ? To samo pytanie dotyczy domeny i hostingu, które dzierżawię jako osoba fizyczna ?

  1. Bartosz Szaleniec
   Bartosz Szaleniec

   Zgodnie z treścią znanych mi interpretacji podatkowych, KIS akceptuje możliwość „dzierżawy” (odpłatnego udostępniania) np. domen internetowych oraz powierzchni reklamowych na stronach internetowych przez osoby fizyczne na zasadach ryczałtu poza działalnością gospodarczą. Należałoby zawrzeć stosowną umowę „dzierżawy” (odpłatnego korzystania) z tych aktywów w zamian za rynkowy czynsz.

   Takie świadczenie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5% przychodu (a w przypadku przekroczenia progu 100.000 zł czynszu rocznie łącznie z innymi przychodami z tyt. najmu dzierżawy składników majątkowych – nadwyżka ponad tę kwotę opodatkowana będzie wg. stawki 12,5%).

   Zwracam uwagę, na konieczność analizy ew. opodatkowania czynszu na gruncie podatku VAT (będzie ono zależne od tego, czy wydzierżawiający jest podatnikiem VAT, czynnym, wzg. czy przekroczy próg 200.000 zł rocznie z tyt. podlegających opodatkowaniu).

  1. Bartosz Szaleniec
   Bartosz Szaleniec

   W mojej ocenie decydujące powinno być w tym względzie brzmienie zapisu w umowie spółki wprowadzającego świadczenia powtarzalne. Jeżeli takie zawieszenie jest w nim przewidziane, względnie znajduje się w nim delegacja dla zgromadzenia wspólników, aby w drodze uchwały mogło ono regulować szczegóły dotyczące trybu realizowania świadczeń oraz wynagrodzeń wspólników z tego tytułu – to taką „przerwę” uznałbym za dopuszczalną (oczywiście, przy założeniu, że zawieszone zostają również świadczenia wspólnika, a nie tylko jego wynagrodzenie). Niestety, nie ma żadnych przepisów, które by tę kwestię regulowały. Nie znam również żadnych interpretacji ani wyroków dotyczących tej kwestii. Stąd, jest to tylko moja prywatna opinia

Scroll to Top